Designed by:

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ปี65 PDF Print E-mail

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ปี65

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล MOIT1-MOIT2

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT3-MOIT5

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT6-MOIT9

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT10-MOIT12

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน MOIT13-MOIT14

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT15

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT16-MOIT17

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT18-MOIT21

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOIT22-MOIT23