Designed by:

กิจกรรม PDF Print E-mail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

เวลา 09:00 น. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ รพ.เดิมบางนางบวช

ออกตรวจคัดกรองต้อกระจกและสุขภาพผู้สูงอายุ9ด้าน

เวลา 09:00 น. หมู่ 1

เวลา 10:30 น. หมู่ 3

เวลา 13:00 น. หมู่ 4

 

เวลา 14:00 น. หมู่10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 18 มีนาคม 2565 หน่วยงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด

สำหรับคนไข้ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช ณ หน่วยงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม ชั้น 3 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจประจำเดือนมีนาคม

โดยให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี จำนวน 500 คน

ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

นำโดย นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ได้มานิเทศงานบูรณาการครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2565 คปสอ.เดิมบางนางบวช ขอขอบคุณ ทีมนิเทศฯ เป็นอย่างยิ่งที่ให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของ คปสอ.เดิมบางนางบวช เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีผลลัพธ์ที่ดีต่อไป

พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 10 มกราคม 2565 คปสอ.เดิมบางนางบวช

นำโดยนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธาน

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด- 19  พร้อมแพทย์ พยาบาล

เจ้าหน้าที่ คปสอ.เดิมบางนางบวช ณ ห้องประชุม วินัย วานิชยาภรณ์

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

นำโดยนายแพทย์สมชาย เกาะคู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุข

ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”

ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมวินัย วานิชการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ รพ.เดิมบางนางบวช อสม. ม.7 บ้านท่าม่วง ม.11 บ้านวังกุลา

ร่วมจัดบริการฉีดวัคซีน covid-19 และคัดกรองภาวะสุขภาพเชิงรุก

ในกลุ่มเป้าหมาย  ณ ชุมชนบ้านวังกุลา ชุมชนบ้านท่าใหญ่ และพื้นที่บ้านเขาพระ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 8 เมษายน 2564

นำโดยนายแพทย์สมชาย เกาะคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

บุคลาการทางการแพทย์ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1

เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

นำโดยนายแพทย์สมชาย เกาะคู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยอสม.ในพื้นที่

ได้ดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง ค้นหาเชิงรุกตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศาลาประชาคม ตลาดท่าช้าง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ร่วมกับ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช ออกปฏิบัติการคัดกรอง

ให้คำแนะนำ กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด-19รายที่18 ณ ต.โคกช้าง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวม โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช

ออกประเมินมาตรการ ป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์กรรวม โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

ออกประเมินมาตรการ ป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------