นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by:

.

.

ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่บุคลากร และผู้มารับบริการ

ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้ยาให้แก่ผู้มารับบริการ

ปรึกษาปัญหาการใช้ยา