นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by:

.

.

.

เฝ้าระวังการแพ้ยา และผลข้างเคียงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้มารับบริการ