นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by:

.

ูนย์ประกันสุขภาพฯ สิ่งที่ท่านจะได้รับ

nได้รับการบริการภายใน 5 นาที

nบริการทวนสิทธิ ตรวจสอบผ่านเครือข่าย สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

nได้รับบริการตามสิทธิอย่างเหมาะสม

ริการรับขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ

n ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
n เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
n เปลี่ยนประเภทบัตร
n ต่ออายุบัตร
n ย้ายสิทธิ
n ออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย
อกสารการประกอบการการขึ้นทะเบียนต่างๆ

1. เอกสารการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด

- สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)

- สำเนาสูติบัตร (เด็ก)

- สำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา

2.เอกสารการขึ้นทะเบียนสิทธิว่าง/บัตร

หมดอายุ/บัตรหาย/เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- เอกสารกรณีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

3. เอกสารการขึ้นทะเบียนกรณีย้ายบัตร

- หนังสือรับรองจากเจ้าบ้านกรณีทีไม่มี

ทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่

- สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ย้ายสิทธิ

4. เอกสารการขึ้นทะเบียนการปลดสิทธิ

ข้าราชการ/ประกันสังคม/ครูเอกชน/ บุคคล

ต่างประเทศ/อื่นๆ

- เอกสารการปลดสิทธิของหน่วยงาน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชน