นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by:

Article Index
ตอบคำถามข้อสงสัย
Page 2
All Pages

ุกคำถาม ทุกข้อสงสัย สายด่วนประกันสุขภาพ สปสช. โทร 1330

ครมีสิทธิ ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าบ้าง

ผู้มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือ ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนที่มีเลข

บัตรประจำตัวประชาขน 13 หลัก ที่ยังไม่มีสิทธิใด ๆ จากหลักประกันอื่นที่รัฐจัดให้

ยกเว้น บุคคลเหล่านี้

- ผู้มีสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม
- ผู้ที่มีสิทธิอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว
บัตรประกันสุขภาพ

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า คืออะไร

คือ บัตรประกันสุขภาพที่รัฐบาลออกให้กับผู้มีสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย และ

สถานพยาบาลต่างๆในยามจำเป็น โดยประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
จึงจะสามารถใช้
สิทธินี้ได้