Designed by:

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง


ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ รพ.เดิมบางนางบวช


 

งานก่อสร้าง

การจ้างควบคุมงาน

การจ้างออกแบบ

การจ้างที่ปรึกษา

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง