Designed by:

หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช PDF พิมพ์ อีเมล

หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช (ITA)/EB1-11

 

EB 1: ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

EB 2: คู่มือปฏิบัติงาน

EB 3: การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

EB 4-6:การจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบเงินค่าบริการทางการแพทย์

- ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบเงินสนับสนุนจาก อบจ.

- ขออนุญาตประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเว็บไซค์

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ปิดหรือปลดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์

- แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

- แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ปรำจำเดือน พฤศจิกายน 2560

- แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวามคม 2560

- แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

- แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

EB 7: ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

EB 8: ข้อร้องเรียน

EB 9: ผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 10: ดำเนินการปราบปรามทุจริต

-  ขออนุญาตนำข่าวประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต ปี2561

EB 11: การบริหารงานที่โปร่งใส