Designed by:

EB 4-6:การจัดซื้อจัดจ้าง PDF Print E-mail

ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบเงินค่าบริการทางการแพทย์

ขออนุญาตนำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบเงินสนับสนุนจาก อบจ.

ขออนุญาตประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเว็บไซค์

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ปิดหรือปลดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตนำผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ขึ้นเว็บไซค์ เดือน ตุลาคม

แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน

แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วิเคราะหฺ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.เดิมบาง

ขออนุญาตนำข่าวประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต ปี2561