Designed by:

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ปี62 PDF Print E-mail

การดำเนินงาน ITA  

EB1-4 ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 

EB5-7    ดัชนีความโปร่งใส                              ตัวชี้วัดที่  2 : การมีส่วนร่วม

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของ

หน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 

EB8-9    ดัชนีความโปร่งใส                              ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10-12 ดัชนีความพร้อมรับผิด                    ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB13-14 ดัชนีความพร้อมรับผิด                    ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- ประกาศส่งเสริมคุณธรรม ด้านความพร้อมรับผิด การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB13

คำสั่งโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ที่ 24-2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2563

บันทึกข้อความ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1

ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2

ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3

บันทึกข้อความ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- ข้าราชการ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552

ข้าราชการ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552

ลูกจ้างประจำ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

พนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

พนักงานราชการ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554

ลูกจ้างชั่วครว หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034 ว 244 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

ลูกจ้างชั่วคราว ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย

พนักงานกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

- แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และพนักงานราชการ ฯ ครั้งที่ 1 เมษยน 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุ คลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก  1 เม.ย.62-30ก.ย.62

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB14

ภาพติดประกาศ


EB15 ดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

EB16     ดัชนีความพร้อมรับผิด                      ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

- หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่นๆ

คู่มือปฏิบัติงานการับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนฯ

หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน1

รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน

บันทึกข้อความรับทราบการติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนทั้ง2ประเภท รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน รอแก้ไข

- รายงานผลข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2563

EB17     ดัชนีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน                      ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตร กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

- บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำแนวทางในการรับส่วนแถมพิเศษฯ

ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- คำสั่งการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ที่ 36-2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสิน ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ขออนุมัติลงนามมาตรการการป้องกันการรับสินบน

-แนวปฏิบัติในการจัดซื้อในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์มิใช่ยา และการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาศต่างๆ พ.ศ.2561

-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557

มอบอำนาจในการดำเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาค

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคให้ราชการ พ.ศ.2526

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการฯ

ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 2

ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 3

ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 4

EB18-19 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร                              ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

- 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

- 2.เอกสาร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชมรมจริยธรรมเพื่อการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

- 3.เอกสาร แผนงานโครงการ หน่วยงานคุณธรรมโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ปีงบประมาณ 2563

4.รายงานผลการจัดกิจกรรมหน่วยงานคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563

5.ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมี

กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

- กลุ่มชมรม STRONG DBH

- ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่ม STRONG DBH

- รายงานผลกิจกรรมกลุ่ม STRONG DBH

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB20-22 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร              ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

- รายงานผลการปฏิบัติและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

-  คำสั่งโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ที 23-2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและเจรจาไกล่เกลี่ยในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

ประกาศโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เรื่องแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แจ้งเวียนประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ภายในหน่วยงานการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก้เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือไม่

ขออนุญาตนำรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ

แบบรายงานสรุปผลการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมิน รายชื่อผู้เข้าประชุม ภาพภ่ายประกอบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB23-24 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร              ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ขออนุมัติแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี62

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB23

แผนงานปฏิบัติการ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันกันปรามปรามการทุจริต ปี62

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB24

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB25-26 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน                       ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

- ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

- กระบวนการทำงานเวชระบียน

- ตัวอย่าง บัตรคิวผู้ป่วยมารับบริการตรวจทั่วไปและตรวจเฉพาะทางจักษุ

- ป้ายบอกทาง โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

- ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน