Designed by:

การดำเนินงาน ITA 1-4 PDF Print E-mail

ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อจัดจ้าง (EB1-4)

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้่อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการ กลไกในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ปิดหรือปลดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์

- ขออนุญาตนำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 โครงการ

- วงเงิน 5000 บาท ขึ้นไป

- วงเงินสูงสุด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ไตรมาส 3)

1.วงเงิน 5000 ขึ้นไป (ไตรมาส 3)

2.วงเงิน สูงสุด (ไตรมาส 3) (1)

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ไตรมาส4)

- วงเงิน 5000  ขึ้นไป (ไตรมาส 4)

- วงเงินสูงสุด


EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ รพ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ รพ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน ธันวาคม 2561

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน มกราคม 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน มีนาคม 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน เมษายน 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน มิถุนายน 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน สิงหาคม 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน กันยายน 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 และ มกราคม 2563

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ในรอบเดือน มีนาคม 2563

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช  ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ในรอบเดือน เมษายน 2563

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช  ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ร.พ.เดิมบางนางบวช  ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ร.พ.เดิมบางนางบวช  ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

แบบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  ร.พ.เดิมบางนางบวช  ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน  สิงหาคม พ.ศ.2563

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ร.พ.เดิมบางนางบวช  ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน-กันยายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 และ มกราคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563