Designed by:

EB 8-9 PDF Print E-mail

EB8-9    ดัชนีความโปร่งใส                              ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

- คำสั่งโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

- ประกาศโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

- แบบขออนุญาตลงนามข้อสั่งการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

แบบรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

- โครงสร้างของหน่วยงาน

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

- กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 2560

- จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

- ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564)

- มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ