Designed by:

EB5-7 PDF Print E-mail

EB5-7    ดัชนีความโปร่งใส                              ตัวชี้วัดที่  2 การมีส่วนร่วม

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จำนวน 5 รายการ

- บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

- โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563

- รายงานการประชุมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ประจำปี 2563

- ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563

- บันทึกข้อความขออนุญาตนำโครงการการซ้อมแผนรับอบุติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563 ขึ้นเว็บไซต์

 

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของ

หน่วยงานหรือไม่

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 6

- บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

- โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563

- รายงานการประชุม คณะทำงานซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ในโรงพยาบาล 17 ธค 62

- ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563

- บันทึกข้อความขออนุญาตนำแผนงานโครงการการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563

EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB 7

- บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

- โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563

- รายงานการประชุมโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563

- ภาพภ่ายกิจกรรม โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ

- บันทึกข้อความขออนุญาตนำสรุปผลการดำเนินการตามโครงการการซ้อมปผนรับอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563 ขึ้นเว็บไซต์