นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by: