การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ปี62 Print

การดำเนินงาน ITA  

EB1-4 ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 

EB5-7    ดัชนีความโปร่งใส                              ตัวชี้วัดที่  2 : การมีส่วนร่วม

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของ

หน่วยงานหรือไม่

EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

- ขออนุญาตนำผลโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุก

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ร.พ.เดิมบางนางบวช ขออนุญาตนำผล โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุก

- รายงานผลโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุก

EB8-9    ดัชนีความโปร่งใส                              ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10-12 ดัชนีความพร้อมรับผิด                    ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB13-14 ดัชนีความพร้อมรับผิด                    ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- ประกาศส่งเสริมคุณธรรม ด้านความพร้อมรับผิด การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB13

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุ คลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก  1 ต.ค.61

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB14

EB15 ดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ประกาศนโยบายความโปร่งใส

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB15

EB16     ดัชนีความพร้อมรับผิด                      ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB17     ดัชนีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน                      ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตร กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB18-19 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร                              ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมี

กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

EB20-22 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร              ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ภายในหน่วยงานการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก้เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือไม่

EB23-24 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร              ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ขออนุมัติแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี62

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB23

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันกันปรามปรามการทุจริต ปี62

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB24

EB25-26 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน                       ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรดาร กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

- ขั้นตอนการรับบริการ OPD